درخت خونبار زرآباد الموت

درخت خونبار زرآباد الموت

آدرس استان قزوین - شهرستان قزوین - قزوین - الموت قزوین، روستای زر آباد

آدرس استان قزوین - شهرستان قزوین - قزوین - الموت قزوین، روستای زر آباد
no location
اطلاعات اجمالی
نوعدرخت
دوره
شماره ثبت ملی
تاریخ ثبت ملی
خطا! اینترنت خود را بررسی نمایید