--

چشمه آب معدنی تاپ تاپان

آذربایجان شرقی - آذرشهر - 3 کیلومتری شهر

امتیاز دهید
مناسب برای :
نوع : چشمه قدمت / سال ساخت : دوره : امکان بازدید : دارد
 
 
آذربایجان شرقی - آذرشهر - 3 کیلومتری شهر

دمای فعلی°

احساس واقعی
Summary
چشمه آب معدنی تاپ تاپان ، دارای مواد معدنی و بویژه فسفر است برای درمان بسیاری از بیماری‌های پوستی سودمند می‌باشد. چشمه آب معدنی تاپ تاپان با منشاء آبی کوه سهند و در ب‍‍الا‌ی ت‍پ‍ه‌ ن‍س‍ب‍ت‍‍اً ‌ه‍م‍و‌ار م‍ش‍رف‌ ب‍ه‌ ‌ار‌اض‍‍ی و طب‍ي‍‍ع‍ت‌ ب‍ك‍ر واقع شده كه با فشار گاز از زمين به حالت جوشان به بيرون فوران می كند.
چشمه آب معدنی تاپ تاپان از چ‍ن‍د چ‍ش‍م‍ه‌ صاف و زلال ت‍ش‍ك‍ي‍ل‌ ش‍ده‌ و درج‍ه‌ ح‍ر‌ارت‌ ‌آب‌ ‌آن‌ ن‍ي‍ز در ف‍ص‍ل‌ س‍رم‍‍ا و گ‍رم‍‍ا ث‍‍اب‍ت‌ و در م‍ح‍ل‌ س‍رچ‍ش‍م‍ه‌ ۲۰ درج‍ه‌ سانتی گراد ب‍‍الا‌ی ص‍ف‍ر و رس‍وب‍‍ات‌ ‌آن‌ ق‍‍ه‍وه‌ ‌ا‌ی رن‍گ‌ ‌اس‍ت‌. ‌
از ل‍ح‍‍اظ زم‍ي‍ن‌ ش‍ن‍‍اس‍‍ی ، ‌اطر‌اف‌ اين چ‍ش‍م‍ه‌ ي‍ک م‍ن‍طق‍ه‌ ‌آ‌ه‍ك‍‍ی ‌اس‍ت‌ و س‍ن‍گ‌ ‌ه‍‍ا‌ی ‌آن‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ رس‍وب‍‍ی ت‍ش‍ك‍ي‍ل‌ ش‍ده‌ ‌است. چشمه هاي معدنی اطراف اين آب معدنی با فعاليت های آتشفشانی در ارتباط هستند و به طوری كه از زمين های اطراف مشخص است، در زمان های گذشته در آن منطقه كوه آتشفشان وجود داشته و آب چشمه ها در مسير خود رسوباتی بر جای می گذارند كه ضخامت زيادی از تراورتن را تشكيل می دهند.
چشمه آب معدنی تاپ تاپان ‌آذرش‍‍ه‍ر، ق‍‍اب‍ل‌ ش‍رب‌ ن‍ي‍س‍ت ،‌ ول‍‍ی ‌اس‍ت‍ف‍‍اده‌ ‌و تماس با ‌اي‍ن‌ ‌آب‌ م‍‍ع‍دن‍‍ی ب‍ر‌ا‌ی ‌ال‍ت‍ي‍‍ام‌ ‌ام‍ر‌اض‌ پ‍وس‍ت‍‍ی، درد‌ه‍‍ا‌ی ‌ع‍ض‍لان‍‍ی و مف‍ص‍ل‍‍ی م‍ف‍ي‍د و ث‍م‍ر ب‍خ‍ش‌ ‌اس‍ت‌ .
در پ‍‍ای‍ی‍ن‌ دس‍ت‌ م‍ح‍ل‌ چشمه آب معدنی تاپ تاپان ،‌ ‌اس‍ت‍خ‍ر ن‍س‍ب‍ت‍‍اً کوچکی وجود دارد که در ف‍ص‍ل‌ ت‍‍اب‍س‍ت‍‍ان‌ گردشگران از طبیعت باصفا و‌ آب‌ ت‍ن‍‍ی‌ در آن رفع خستگی می‌كنند.
نظرات کاربران ( بدون نظر)

ثبت نظر :
با ثبت نظرات خود دیگران را راهنمایی کنید